انواع مصاحبه استخدامی

بسیاری از مردم علاقه دارند که در ارتباط با دیگران رابطه ی شفاهی و زنده داشته باشند و ارتباط کتبی را کنار بگذارید. با توجه به ویژگی انعطاف پذیری مصاحبه، می توان این روش را بنیادی ترین و بهترین روش برای جمع آوری اطلاعات کاری برای کارفرمایان دانست.

ارتباط و تماس نزدیک میان مصاحبه گر و مصاحبه شونده، فضایی مناسب و سرشار از همکاری ایجاد می کند و مصاحبه گران می توانند اطلاعات واقعی و حقیقی خود را به دست آورند.

اهمیت مصاحبه در ایجاد فضایی ازاد و صمیمانه است که در آن مصاحبه شونده احساس اطمینان و اعتماد می کند. شروع مصاحبه با صحبت از موضوع مورد علاقه مصاحبه شونده می تواند سبب ایجاد محیطی آرام و مناسب برای بدست آوردن اطلاعات مفیدتر باشد.

مصاحبه ی منظم

در این نوع مصاحبه، مصاحبه گر از قبل، سوالهای ضروری و موردنظر را تنظیم می کند و در زمان مصاحبه آن ها را در اختیار مصاحبه شونده قرار می دهد.

در واقع در این نوع مصاحبه تمامی مصاحبه شوندگان موقعیت مشابهی از نظر سوالات دارند. این مشخص بودن سوال ها، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل پاسخ ها را بسیار آسان می سازد و روش را علمی تر جلوه می دهد.

مصاحبه ی آزاد

مصاحبه ی آزاد و یا غیررسمی بسیار انعطاف پذیر تر است. بدین معنی که اگر لازم باشد مصاحبه گر می تواند در حین انجام آن تغییراتی در موقعیت به وجود آورد. به این ترتیب جوانب کار مناسب حال مصاحبه شونده بوده و در اغلب موارد اطلاعات واقعی تری ارائه می شود.

نگرش ها، توانایی ها و تجربیات حرفه ای کارجو و عقاید و سایر ویژگی های او آزادانه تر ارائه خواهند شد. اگر نکته ای قابل بحث و بررسی بیشتر برای مصاحبه گر باشد، میتواند جهت مصاحبه را عضو کرده، به بررسی و مطالعه دقیق تر آن بپردازد.